སློབ་དཔོན་ཆེན་མོ་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེས།

༄༅།། འཇིག་རྟེན་གྱི་འགྱུར་བ་ཞེས་པ་དེ་བྱུང་རབས་ཀྱི་དུས་ཚོད་རིང་པོ་ཞིག་གི་ནང་གཞི་ནས་ངོ་འཕྲོད་ཐུབ་པ་མ་གཏོགས། ལམ་སང་ཤེས་རྟོགས་མི་ཐུབ། ༧གོང་ས་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པའི་མཛད་པ་འཕྲིན་ལས་འདིས་འཇིག་རྟེན་ཁྱོན་ཡོངས་ལ་མ་འོངས་པའི་འདུན་ལམ་གསར་པ་ཞིག་དང་། བཟང་ཕྱོགས་ཀྱི་འགྱུར་བ་ཆེན་པོ་ཞིག །ལྷག་པར་དུ་དེང་རབས་ཀྱི་ཚན་རིག་དང་ནང་ཆོས་དབར་གྱི་འབྲེལ་བ་དང་བགྲོ་གླེང་གི་དབང་གིས་ཚན་རིག་གི་རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་ཀྱི་རྒྱ་ཁྱོན་ལ་གཡོ་འགུལ་ཞིག་ཐེབས་ཀྱི་ཡོད། ཆོས་ལུགས་ལས་བརྒལ་བའི་བཟང་སྤྱོད་ཅེས་པ་དེའང་ང་ཚོ་བོད་པའི་ནང་དོ་སྣང་དེ་ཙམ་མེད་པ་མ་གཏོགས། འཇིག་རྟེན་ཁྱོན་ཡོངས་སུ་ཧ་ལས་པའི་དོ་སྣང་ཆེན་པོ་བྱ་ཡུལ་ཞིག་ཆགས་ཡོད། དེ་ཚོའི་ཐོག་ཏུ་ཚང་མས་དགོངས་པ་རྒྱ་ཆེན་པོ་བཞེས་ཏེ། ང་ཚོའི་བསོད་ནམས་གང་ཡོད་པ་དེ་བླ་མའི་རྗེས་སུ་འཛིན་པ་དང་། བླ་མའི་སྐུ་ཚེ་བརྟན་པ། བླ་མའི་ཐུགས་ཀྱི་བཞེད་དོན་འགྲུབ་པའི་དོན་དུ་འཁོར་གསུམ་རྣམ་པར་དག་པའི་རྒྱས་བཏབ་ནས་བསྔོ་སྨོན་མཚམས་སྦྱོར་བྱེད་ན་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤  ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༥ ཉིན།