༈ རྒྱུད་སྨད་ཆོས་སྐོར།

གསང་ཆེན་དཔལ་ལྡན་སྨད་རྒྱུད་གྲྭ་ཚང་གི་ཉམས་བཞེས་ཆོས་སྐོར་གྱི་རིམ་པ། པོད་དང་པོ། (མ-4) 

གཅིག གསང་ཆེན་དཔལ་ལྡན་སྨད་རྒྱུད་གྲྭ་ཚང་གི་ཚོགས་འདོན་སྐྱབས་འགྲོ་སེམས་བསྐྱེད་དགའ་ལྡན་ལྷ་བརྒྱ་མ་རྗེ་བཙུན་ཤེས་རབ་སེངྒེའི་སྐུ་བསྟོད།

༡ སྐྱབས་འགྲོ་སེམས་བསྐྱེད། མཉམ་མེད་ཇོ་བོ་ཆེན་པོ་དཔལ་ཨ་ཏི་ཤ་སོགས།

༢ དགའ་ལྡན་ལྷ་བརྒྱ་མ་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ། འདུལ་ནག་པ་དཔལ་ལྡན་བཟང་པོ།

༣ མཁས་གྲུབ་ཆེན་པོ་རྗེ་བཙུན་ཤེས་རབ་སེངྒེའི་སྐུ་བསྟོད། རྗེ་ཙོང་ཁ་པ་བློ་བཟང་གྲགས་པ།

༤ རིགས་གསུམ་སྤྱི་བསྡུས་ཀྱི་གསོལ་འདེབས། རྗེ་ཙོང་ཁ་པ་བློ་བཟང་གྲགས་པ།

༥ ཇ་མཆོད། རྗེ་ཤེས་རབ་སེངྒེ།

གཉིས། དཔལ་གསང་བ་འདུས་པ་འཕགས་ལུགས་ལྷ་སོ་གཉིས་ཀྱི་དབང་གི་བརྒྱུད་འདེབས་དང་བདག་བསྐྱེད་གསང་ཆེན་དཔལ་ལྡན་སྨད་རྒྱུད་གྲྭ་ཚང་གི་གསུང་རྒྱུན་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་བཀོད་པ།

༡ དཔལ་གསང་བ་འདུས་པ་འཕགས་ལུགས་ལྷ་སོ་གཉིས་ཀྱི་དབང་གི་བརྒྱུད་འདེབས། གོང་ས་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པོ་སོགས།

༢ དཔལ་གསང་བ་འདུས་པ་འཕགས་ལུགས་ལྷ་སོ་གཉིས་ཀྱི་དབང་གི་བདག་བསྐྱེད།

གསུམ། དཔལ་གསང་བ་འདུས་པ་འཕགས་ལུགས་ལྷ་སོ་གཉིས་ཀྱི་བུམ་ཆོག་དང་མདུན་བསྐྱེད་ཆོ་ག་བཅས་གསང་ཆེན་དཔལ་ལྡན་སྨད་རྒྱུད་གྲྭ་ཚང་གི་ངག་འདོན་ཁྲིགས་ཆགས་སུ་བཀོད་པ།

༡ དཔལ་གསང་བ་འདུས་པ་འཕགས་ལུགས་ལྷ་སོ་གཉིས་ཀྱི་བུམ་ཆོག

༢ དཔལ་གསང་བ་འདུས་པ་འཕགས་ལུགས་ལྷ་སོ་གཉིས་ཀྱི་མདུན་བསྐྱེད།

བཞི། དཔལ་གསང་བ་འདུས་པ་འཕགས་ལུགས་ལྷ་སོ་གཉིས་ཀྱི་དབང་གི་ཆོ་ག་སྨོན་ལམ་ཤིས་བརྗོད་དང་བཅས་པ་གསང་ཆེན་དཔལ་ལྡན་སྨད་རྒྱུད་གྲྭ་ཚང་གི་གསུང་རྒྱུན་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་བཀོད་པ།

ལྔ། དཔལ་གསང་བ་འདུས་པ་འཕགས་ལུགས་ལྷ་སོ་གཉིས་ཀྱི་ཞི་བ་དང་རྒྱས་པའི་སྦྱིན་སྲེག་གི་ཆོ་ག་དང་ཚོགས་མཆོད་བཅས་གསང་ཆེན་དཔལ་ལྡན་སྨད་རྒྱུད་གྲྭ་ཚང་གི་གསུང་རྒྱུན་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་བཀོད་པ།

༡ དཔལ་གསང་བ་འདུས་པ་འཕགས་ལུགས་ལྷ་སོ་གཉིས་ཀྱི་ཞི་བ་དང་རྒྱས་པའི་སྦྱིན་སྲེག་གི་ཆོ་ག མཁས་གྲུབ་དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་།

༢ དཔལ་གསང་བ་འདུས་པ་འཕགས་ལུགས་ལྷ་སོ་གཉིས་ཀྱི་ཚོགས་མཆོད།

དྲུག དཔལ་གསང་བ་འདུས་པ་འཕགས་ལུགས་ལྷ་སོ་གཉིས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་སའི་ཆོ་ག་ངག་འདོན་གྱི་རིམ་པར་བསྒྲིགས་པ་གསང་ཆེན་དཔལ་ལྡན་སྨད་རྒྱུད་གྲྭ་ཚང་གི་གསུང་རྒྱུན་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་བཀོད་པ།

བདུན། དཔལ་འཁོར་ལོ་སྡོམ་པ་ལཱུ་ཨི་པའི་ལུགས་ཀྱི་དབང་གི་བརྒྱུད་འདེབས། ཤཱཀྱའི་དགེ་སྦྱོང་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ།

བརྒྱད། གྲུབ་ཆེན་ལཱུ་ཨི་པའི་ལུགས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་སྡོམ་པའི་མངོན་རྟོགས་གསང་ཆེན་དཔལ་ལྡན་སྨད་རྒྱུད་གྲྭ་ཚང་གི་གསུང་རྒྱུན་ནག་འགྲོས་སུ་བཀོད་པ།

དགུ། དཔལ་འཁོར་ལོ་སྡོམ་པ་ལཱུ་ཨི་པའི་ལུགས་ཀྱི་བུམ་བསྐྱེད་དང་མདུན་བསྐྱེད་གསང་ཆེན་དཔལ་ལྡན་སྨད་རྒྱུད་གྲྭ་ཚང་གི་གསུང་རྒྱུན་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་བཀོད་པ།

༡ དཔལ་འཁོར་ལོ་སྡོམ་པ་ལཱུ་ཨི་པའི་ལུགས་ཀྱི་བུམ་བསྐྱེད།

༢ དཔལ་འཁོར་ལོ་སྡོམ་པ་ལཱུ་ཨི་པའི་ལུགས་ཀྱི་མདུན་བསྐྱེད།

བཅུ། དཔལ་འཁོར་ལོ་སྡོམ་པ་ལཱུ་ཨི་པའི་ལུགས་ཀྱི་དབང་ཆོག་ངག་འདོན་གྱི་རིམ་པ་གསང་ཆེན་དཔལ་ལྡན་སྨད་རྒྱུད་གྲྭ་ཚང་གི་གསུང་རྒྱུན་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་བཀོད་པ།

བཅུ་གཅིག དཔལ་འཁོར་ལོ་སྡོམ་པ་ལཱུ་ཨི་པའི་ལུགས་ཀྱི་སྨོན་ལམ་ཤིས་བརྗོད་གསང་ཆེན་དཔལ་ལྡན་སྨད་རྒྱུད་གྲྭ་ཚང་གི་གསུང་རྒྱུན་ཚངས་དབྱངས་སྙན་པའི་སྒྲ་ལྡན་བདེ་ཆེན་ལང་ཚོ་རྒྱས་པའི་དཔལ་ཡོན། རྗེ་ཙོང་ཁ་པ་བློ་བཟང་གྲགས་པ།

བཅུ་གཉིས། དཔལ་འཁོར་ལོ་སྡོམ་པ་ལཱུ་ཨི་པའི་ལུགས་ཀྱི་ཞི་བའི་སྦྱིན་སྲེག་གི་ཆོ་ག་རབ་དཀར་བདུད་རྩིའི་ཆུ་རྒྱུན་ཞེས་བྱ་བ་གསང་ཆེན་དཔལ་ལྡན་སྨད་རྒྱུད་གྲྭ་ཚང་གི་གསུང་རྒྱུན་ཇི་བཞིན་བཀོད་པ། ལྕང་སྐྱ་རོལ་པའི་རྡོ་རྗེ།

བཅུ་གསུམ། དཔལ་འཁོར་ལོ་སྡོམ་པ་ལཱུ་ཨི་པའི་ལུགས་ཀྱི་ཚོགས་མཆོད་བདེ་ཆེན་སྙིང་པོ་རབ་རྒྱས་ཀྱི་ངག་འདོན་གསང་ཆེན་དཔལ་ལྡན་སྨད་རྒྱུད་གྲྭ་ཚང་གི་གསུང་རྒྱུན་ཇི་བཞིན་བཀོད་པ།

བཅུ་བཞི། དཔལ་འཁོར་ལོ་སྡོམ་པ་ལཱུ་ཨི་པའི་ལུགས་ཀྱི་སའི་ཆོ་ག་སོགས་ཀྱི་ལག་ལེན་ངག་འདོན་གྱི་རིམ་པ་ཁྲིགས་ཆགས་སུ་བསྒྲིགས་པ་གསང་ཆེན་དཔལ་ལྡན་སྨད་རྒྱུད་གྲྭ་ཚང་གི་གསུང་རྒྱུན་ལྟར་བཀོད་པ།

བཅོ་ལྔ། དཔལ་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ལྷ་བཅུ་གསུམ་མའི་དབང་གི་བརྒྱུད་འདེབས་དང་མངོན་པར་རྟོགས་པ་འཇམ་དཔལ་གསེར་མདོག་བུམ་བསྐྱེད་བཅས་ངག་འདོན་ཁྲིགས་ཆགས་སུ་བསྒྲིགས་པ་གསང་ཆེན་དཔལ་ལྡན་སྨད་རྒྱུད་གྲྭ་ཚང་གི་གསུང་རྒྱུན་ལྟར་བཀོད་པ།

༡ དཔལ་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ལྷ་བཅུ་གསུམ་མའི་དབང་གི་བརྒྱུད་འདེབས།

༢ དཔལ་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ལྷ་བཅུ་གསུམ་མའི་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་རིན་པོ་ཆེའི་ཟ་མ་ཏོག

བཅུ་དྲུག དཔལ་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ལྷ་བཅུ་གསུམ་མའི་བདག་འཇུག་ངག་འདོན་གྱི་རིམ་པ་ཁྲིགས་ཆགས་སུ་བསྒྲིགས་པ་གསང་ཆེན་དཔལ་ལྡན་སྨད་རྒྱུད་གྲྭ་ཚང་གི་གསུང་རྒྱུན་ལྟར་བཀོད་པ།

བཅུ་བདུན། དཔལ་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ཀྱི་ཚོགས་མཆོད་གསང་ཆེན་དཔལ་ལྡན་སྨད་རྒྱུད་པའི་བཞེད་སྲོལ་དགའ་སྟོན་འཛུམ་ཞལ། རྒྱལ་བ་བསྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

བཅོ་བརྒྱད། དཔལ་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ལྷ་བཅུ་གསུམ་གྱི་ཞི་རྒྱས་དབང་གསུམ་གྱི་སྦྱིན་སྲེག་གི་ཆོ་ག་བཀླགས་ཆོག་གསང་ཆེན་དཔལ་ལྡན་སྨད་རྒྱུད་གྲྭ་ཚང་གི་གསུང་རྒྱུན་ལྟར་བཀོད་པ།

བཅུ་དགུ། འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེའི་གཤེད་ཀྱི་སྒོ་ནས་གཤིན་པོ་རྗེས་སུ་འཛིན་པའི་ཆོ་ག་ངག་འདོན་གྱི་རིམ་པ་གསང་ཆེན་དཔལ་ལྡན་སྨད་རྒྱུད་གྲྭ་ཚང་གི་གསང་བདེ་གཉིས་དང་བཅས་པའི་མཛད་སྲོལ་ཐར་ལམ་གསལ་བའི་སྒྲོན་མེ།

ཉི་ཤུ། དཔལ་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ཀྱི་སའི་ཆོ་ག་ལག་ལེན་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་གསང་ཆེན་དཔལ་ལྡན་སྨད་རྒྱུད་གྲྭ་ཚང་གི་གསུང་རྒྱུན་ལྟར་བཀོད་པ།

ཉེར་གཅིག གསང་བདེ་འཇིགས་གསུམ་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་རྡུལ་ཚོན་ཀླུ་ལ་གཏད་པའི་ཆོ་ག་གསང་ཆེན་དཔལ་ལྡན་སྨད་རྒྱུད་པའི་གསུང་རྒྱུན་ཀླུ་ཆེན་དགྱེས་པའི་དབྱངས་སྙན། ཝཱ་གིནྡྲ་མ་ཏི་ས་མུ་དྲ་ཤྲཱི་བྷ་དྲ།

གསང་ཆེན་དཔལ་ལྡན་སྨད་རྒྱུད་གྲྭ་ཚང་གི་ཉམས་བཞེས་ཆོས་སྐོར་གྱི་རིམ་པ། པོད་གཉིས་པ།  (མ-4) 

གཅིག དཔལ་ལྡན་སྨད་རྒྱུད་གྲྭ་ཚང་གི་མཁན་བརྒྱུད་རིམ་བྱོན་གྱི་གསོལ་འདེབས་དངོས་གྲུབ་པདྨོ་བཞད་པའི་ཉིན་བྱེད།

གཉིས། རྒྱུད་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་གསང་ཆེན་དཔལ་ལྡན་སྨད་རྒྱུད་གྲྭ་ཚང་གི་ཚོགས་འདོན་གྱི་རིམ་པ་མཛད་པ་རྣམས།

གསུམ། རྣལ་འབྱོར་མ་ཆེན་པོའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་བཅོམ་ལྡན་འདས་དཔལ་འཁོར་ལོ་སྡོམ་པའི་རྩ་རྒྱུད་ལེའུ་དང་པོ།

བཞི། དཔལ་ལྡན་སྨད་རྒྱུད་གྲྭ་ཚང་གི་ཚོགས་འདོན་འགྲེལ་གཏོར་རྒྱུད་གཞུང་སྐུ་རིམ་དང་བཅས་པར་ནག་པོ་འགྲོ་ཤེས་སུ་བསྒྲིགས་པ་བཻ་ཌཱུརྱའི་འཕྲེང་བའི་དོ་ཤལ།

ལྔ། ཆོ་ག་ཉི་ཤུའི་གཞུང་གི་ཁུངས་དགོད་པ།

དྲུག དཀྱིལ་འཁོར་ཀུན་གྱི་ས་ཆོག་གི་སྐབས་ཀྱི་གར་ཕྲེང་བའི་དགོངས་པ་བཞིན་རྗེའི་ཞལ་སྔ་ནས་གསུངས་པ་དཀའ་བཞི་པ་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་བཀོད་པ།

བདུན། རབ་ཏུ་གནས་པའི་ཆོ་ག་ལག་ལེན་དུ་དྲིལ་བ་གསང་ཆེན་དཔལ་ལྡན་སྨད་རྒྱུད་གྲྭ་ཚང་གི་གསུང་རྒྱུན་དགེ་ལེགས་རྒྱ་མཚོའི་ཆར་འབེབས་ཞེས་བྱ་བ་དང་དེའི་འབྲིང་བསྡུས་གཉིས་རྟ་ཐོག་མ་ཨར་ཆོག་གོ་བདེ་བཀླགས་ཆོག

༡ རབ་ཏུ་གནས་པའི་ཆོ་ག་ལག་ལེན་དུ་དྲིལ་བ་དགེ་ལེགས་རྒྱ་མཚོའི་ཆར་འབེབས།

༢ ཨ་རྒའི་ཆོ་ག་བྱ་ཚུལ་གསལ་བར་བཀོད་པ་གོ་བདེ་བཀླགས་ཆོག ངག་དབང་བློ་བཟང་ཆོས་ལྡན།

བརྒྱད། གསང་བདེ་འཇིགས་གསུམ་སོ་སོར་དང་འབྲེལ་བའི་རབ་ཏུ་གནས་པའི་ཆོ་ག་དགེ་ལེགས་རྒྱ་མཚོའི་ཆར་འབེབས་ཀྱི་ཟིན་བྲིས་གསང་ཆེན་དཔལ་ལྡན་སྨད་རྒྱུད་པའི་ཕྱག་སྲོལ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་དྭངས་པ་ཤེལ་གྱི་མེ་ལོང་།

དགུ། དཔལ་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ཆེན་པོའི་སྒོ་ནས་གཏོར་མའི་འཁྲུལ་འཁོར་དྲུག་ཅུ་པའི་ཆོ་གའི་ངག་འདོན་གྱི་ཆོག་བསྒྲིགས་གསང་ཆེན་དཔལ་ལྡན་སྨད་རྒྱུད་པའི་ཕྱག་སྲོལ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་བདུད་དཔུང་ཕྱེ་མར་འཐག་པའི་འཁོར་ལོ།

བཅུ། གཏོར་ཆེན་དྲུག་ཅུ་པའི་རྣམ་བཞག་དམ་ཉམས་ཀྱི་སྲོག་གཅོད་མཚོན་ཆ་འབར་བའི་འཁྲུལ་འཁོར་ཞེས་བྱ་བ་གསང་ཆེན་དཔལ་ལྡན་སྨད་རྒྱུད་པའི་ཕྱག་སྲོལ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཟུར་འདེབས་འཕྲིན་ལས་དྲག་པོའི་ཕོ་ཉ།

བཅུ་གཅིག གཤིན་རྗེའི་འཁྲུལ་འཁོར་གྱི་ཐིག་རྩ་གསང་ཆེན་དཔལ་ལྡན་སྨད་རྒྱུད་པའི་ཕྱག་སྲོལ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་དང་དྲུག་ཅུ་པའི་རྩ་ཚིག

༡ གཤིན་རྗེའི་འཁྲུལ་འཁོར་གྱི་ཐིག་རྩ་གསང་ཆེན་དཔལ་ལྡན་སྨད་རྒྱུད་པའི་ཕྱག་སྲོལ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ།

༢ དྲུག་ཅུ་པའི་རྩ་ཚིག

བཅུ་གཉིས། དཔལ་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ཆེན་པོའི་སྒོ་ནས་གཏོར་མའི་འཁྲུལ་འཁོར་གྱི་ས་ཆོག་སོགས་གསང་ཆེན་དཔལ་ལྡན་སྨད་རྒྱུད་པའི་ཕྱག་སྲོལ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་སྔོན་འགྲོའི་ལག་ལེན་གསལ་བར་བཀོད་པ་བདུད་དཔུང་འདར་བྱེད་སྲིད་གསུམ་གཡོ་བའི་གད་རྒྱངས། ཝ་གིནྡྲ།

བཅུ་གསུམ། རྒྱལ་ཀུན་ཐུགས་རྗེའི་སྐུ་ལས་སྲིད་གསུམ་མ་རུང་འདུལ་བྱེད་དྲག་པོའི་སྐུར་བཞེངས་དཔལ་མྱུར་མཛད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མགོན་པོ་ཕྱག་དྲུག་པ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་གསང་ཆེན་དཔལ་ལྡན་སྨད་རྒྱུད་པའི་གསུང་རྒྱུན་ལྟར། མཁས་གྲུབ་དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་།

བཅུ་བཞི། རྒྱལ་ཀུན་ཡབ་གཅིག་འཇམ་དཔལ་ཁྲོས་པའི་གཤིན་རྗེའི་གཤེད་ཀྱི་བཀའ་སྡོད་དམ་ཅན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ལ་མཆོད་གཏོར་འབུལ་བའི་རིམ་པ་གསང་ཆེན་དཔལ་ལྡན་སྨད་རྒྱུད་གྲྭ་ཚང་གི་གསུང་རྒྱུན་ལྟར་བསྐང་གསོ་བསྟོད་བསྐུལ་མངའ་གསོལ།

བཅོ་ལྔ། རྒྱལ་ཀུན་ཡུམ་མཆོག་དབྱངས་ཅན་ལྷ་མོ་དྲག་མོའི་སྐུར་བསྟེན་སྲིད་གསུམ་དགྲ་སྡེ་ཀུན་གྱི་གཤེད་མ་དཔལ་ལྡན་དམག་ཟོར་གྱི་རྒྱལ་མོའི་སྒྲུབ་ཐབས་གསང་ཆེན་དཔལ་ལྡན་སྨད་རྒྱུད་པའི་གསུང་རྒྱུན་གྱི་རིམ་པ་ཁྲིགས་ཆགས། པཎ་ཆེན་བློ་བཟང་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

༡ རྒྱལ་བ་རིན་ཆེན་མང་གི་རྣམ་འཕྲུལ་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་རྣམ་ཐོས་སྲས་ལ་མཆོད་གཏོར་འབུལ་བའི་རིམ་པ་གསང་ཆེན་དཔལ་ལྡན་སྨད་རྒྱུད་པའི་བཞེད་གསོལ་ལག་ཏུ་བླང་བདེ་བའི་རིམ་པ་དངོས་གྲུབ་ཀུན་གྱི་བང་མཛོད། རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་རྒྱ་མཚོ།

༢ གནོད་སྦྱིན་ཆེན་པོ་ཀྵེ་ཏྲ་པཱ་ལའི་ལྷ་ཚོགས་ལ་མཆོད་གཏོར་འབུལ་ཚུལ་གྱི་རིམ་པ་གསང་ཆེན་དཔལ་ལྡན་སྨད་རྒྱུད་གྲྭ་ཚང་གི་གསུང་རྒྱུན་བཞིན་བཀོད་པ། བྱ་བཏང་དོན་ཡོན་མཁས་གྲུབ།

༣ རིག་སྔགས་འཆང་བའི་བཀའ་སྲུང་ཀུན་གྱི་གཙོ་བོ་དམ་ཅན་རྡོ་རྗེ་ལེགས་པ་ལ་མཆོད་གཏོར་འབུལ་ཚུལ་གསང་ཆེན་དཔལ་ལྡན་སྨད་རྒྱུད་གྲྭ་ཚང་གི་གསུང་རྒྱུན་བཞིན་བཀོད་པ་འཇིགས་རུང་རྔམ་པའི་སྒྲ་དབྱངས།

༤ རིག་སྔགས་འཆང་བའི་བཀའ་སྲུང་ཀུན་གྱི་གཙོ་བོ་དམ་ཅན་སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོ་རྡོ་རྗེ་ལེགས་པའི་གཏོར་འབུལ་དང་དགྱེས་བྱེད་ཨ་ཕྱི་ཆོས་ཀྱི་སྒྲོལ་མའི་གཏོར་འབུལ་ཟུང་བཅས་བཞེད་དོན་ལྷུན་འགྲུབ་མ།

གསང་ཆེན་དཔལ་ལྡན་སྨད་རྒྱུད་གྲྭ་ཚང་གི་ཉམས་བཞེས་ཆོས་སྐོར་གྱི་རིམ་པ། པོད་གསུམ་པ། (མ-4) 

 ༡ འདུས་པ་འཕགས་ལུགས་ལྷ་སོ་གཉིས་པའི་ལམ་རིམ་པ་དང་པོའི་ཁྲིད་དམིགས་ཀྱི་བརྗེད་བྱང་མི་བསྐྱོད་མགོན་པོའི་ཞལ་ལུང་། རྗེ་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ།

 ༢ དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་རྫོགས་རིམ་རིམ་ལྔའི་དམར་ཁྲིད་ཀྱི་བརྗེད་བྱང་མི་བསྐྱོད་ཞལ་གྱི་བདུད་རྩི། རྗེ་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ།

 ༣ གྲུབ་ཆེན་ལཱུ་ཨི་པའི་ལུགས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་སྡོམ་པའི་བསྐྱེད་རིམ་ཧེ་རུ་ཀའི་ཞལ་ལུང་། རྗེ་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ།

 ༤ གྲུབ་མཆོག་ལཱུ་ཨི་པའི་ལུགས་ཀྱི་དཔལ་འཁོར་ལོ་སྡོམ་པའི་རྫོགས་རིམ་རྣལ་འབྱོར་ཆེན་པོའི་དམར་ཁྲིད་ཧེ་རུ་ཀའི་ཞལ་གྱི་བདུད་རྩི། རྗེ་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ།

 ༥ འཇམ་དཔལ་དུས་དགྲའི་དབང་པོ་མ་ཧེའི་གདོང་ཅན་བཅུ་གསུམ་ལྷའི་འཁོར་ལོའི་རིམ་པ་དང་པོའི་ཟབ་ཁྲིད་ཟིན་བྲིས་འཇིགས་མཛད་རྡོ་རྗེའི་ཞལ་ལུང་། རྗེ་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ།

 ༦ འཇམ་དཔལ་རྡོ་རྗེ་བཅུ་གསུམ་ལྷའི་འཁོར་ལོའི་རྫོགས་རིམ་རྣལ་འབྱོར་བཞིའི་ཁྲིད་ཀྱི་བརྗེད་བྱང་འཇིགས་མཛད་ཞལ་གྱི་བདུད་རྩི། རྗེ་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ།