༡ གངས་སེང་གི་ངར་སྒྲ། (ས་བྱི་ལོའི་བོད་ཆོལ་གསུམ་གཞིས་ལུས་མི་དམངས་ཀྱིས་སྤེལ་བའི་ཞི་རྒོལ་ལས་འགུལ་གྱི་བྱུང་རིམ་ཟིན་ཐོ།) འོད་ཟེར་གྱིས་བརྩམས། ཀུན་ཐར་གྱིས་བསྒྱུར།

༢ གསར་བརྗེ། (བཀག་སྡོམ་བྱས་པའི་བོད་ཀྱི་རིག་གནས་གསར་རྗེའི་དྲན་ཐོ།) འོད་ཟེར་གྱིས་བརྩམས། སྒྲོལ་དཀར་གྱིས་བསྒྱུར།

༣ ཆབ་སྲིད་དཔྱད་གླེང་། (སྤྱིའི་འདོན་ཐེངས་ལྔ་པ།)  ཤར་ཕྱོགས་ཁུག་རྟས་བསྒྲིགས།

༤ བཙན་གནོན་འོག་གི་བོད།

༥ བོད་ཀྱི་ཞི་བའི་འཐབ་རྩོད། གླིང་ཚ་ཚེ་བརྟན་རྡོ་རྗེས་བརྩམས།

༦ བོད་ཀྱི་གནད་དོན་སྐོར་རྒྱ་ཡིག་ཐོག་ཐོན་པའི་རྩོམ་བྲིས་བོད་བསྒྱུར་ཁག །བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིན་གྱིས་བསྒྱུར།

༧ འགོག་རྒོལ་གྱི་བྱེད་ལས་ཆུང་རྩག །སིཊིཝ། ཀོ་རོ་ཤོ་དང་ཇཱོན། ཇེཁ་སོན་གཉིས་ཀྱིས་བརྩམས། པདྨ་ཚེ་དབང་ཤཱསྟྲིས་བསྒྱུར།

༨ བོད་ནང་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གནས་སྟངས། (༢༠༡༣ ལོའི་ལོ་འཁོར་སྙན་ཐོ།)

༩ བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་གཱནྡྷཱིའི་གསུང་རྩོམ་གཅེས་བཏུས། བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་གཱནྡྷཱིས་མཛད། བསྟན་འཛིན་དོན་ཡོད་ཀྱིས་བསྒྱུར།

༡༠ རྒྱ་གར་གྱི་རང་དབང་། བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་གཱནྡྷཱིས་མཛད། བསྟན་འཛིན་དོན་ཡོད་ཀྱིས་བསྒྱུར།

 ༡༡ དཀའ་ཚེགས་ཆེ་བའི་ལམ་བུ། (དེབ་ཕྲེང་བརྒྱད་པ།)   དགའ་ལྡན་གྲྭ་བག་གྲོས་བརྩམས།

༡༢ སྲིད་དབང་སྒེར་འཛིན་ལམ་ལུགས་ནས་མང་གཙོའི་ལམ་ལུགས་བར། བཅིངས་གྲོལ་གྱི་ཆེད་རྟོག་འཆར་གྱི་སྒྲོམ་གཞི་ཞིག ཇཱིན་ཤཱརྤས་བརྩམས། པདྨ་ཚེ་དབང་ཤཱསྟྲིས་བསྒྱུར།

༡༣ ཡུལ་གྱལ་དང་ངའི་མི་ཚེ། དགའ་ལྡན་གྲྭ་བག་གྲོས་བརྩམས།

༡༤ སྲིད་སྐྱོང་བློ་བཟང་སེང་གེ །ལི་ཐང་འཇམ་དབྱངས་བཟོད་པས་སྒྱུར་སྒྲིག་བྱས།

༡༥ རང་སྐྱོང་གི་བཀོད་སྒྲིག་གི་ལམ་ནས་གཞུང་སྲིད་རང་སྐྱོང་ཡོང་ཐབས། བོད་ཀྱི་འབྱུང་འགྱུར་ཆབ་སྲིད་གནས་བབས་སྐོར་གྱི་བསམ་ཚུལ་ཁག །ཨི་ཝ་ཧར་ཛར་གྱི་བསྒྲིགས། ཨ་ཙརྱ་ཀརྨ་སྨོན་ལམ་གྱིས་བསྒྱུར།

༡༦ ལཱ་ཐི་ཝི་ཡའི་རང་བཙན་རྩོད་ལེན་ལས་འགུལ་ཁྲོད་ཀྱི་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ལས་འགུལ་སྐོར། ཨོལ་གྷིར་ཐི་སི་ཨི་གྷི་ལི་ཐིས་སིས་བརྩམས། བཀའ་ཐུབ་རྒྱལ་གྱིས་བསྒྱུར།

༡༧ བདེན་པའི་འཐབ་རྩོད། ཀརྨ་དབང་ཕྱུག་གིས་བསྒྲིགས།

༡༨ བོད་གཞིས་བྱེས་གཉིས་སུ་རང་གི་མཐོང་ཐོས་མྱོང་གྱུར་གྱི་དངོས་བྱུང་ལོ་རྒྱུས་བརྗོད་པ། དབུ་མའི་ལམ་གྱི་དགོངས་གཞི་དང་དམིགས་ཡུལ་བྱུང་རིམ། དྭངས་ཤར་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོས་བརྩམས།

༡༩ འགྲོ་བ་མིའི་རིགས་ཐོག་དྲག་གནོན་མྱོང་བཞིན་པའི་བོད། (༡༩༩༨ ལོའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་སྙན་ཐོ།)

༢༠ གདུག་རྩུབ་ཀྱི་སྲིད་བྱུས། (དེབ་ཕྲེང་བཅུ་གཅིག)   དགའ་ལྡན་གྲྭ་བག་གྲོས་བརྩམས།

༢༡ རང་རྒྱལ་གྱི་མི་རིགས་གནད་དོན་དང་མི་རིགས་ལས་དོན་སྐོར་གྱི་ཕྱིར་རྟོག འབའ་བ་ཕུན་ཚོགས་དབང་རྒྱལ་གྱིས་བརྩམས།

༢༢ ཨ་མའི་བུ། (དེབ་ཕྲེང་དང་པོ།)   ཤར་ཕྱོགས་ཁུག་རྟས་བསྒྲིགས།

༢༣ རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་སྐྱོན་འཛུགས་ཁག་ལ་བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་གི་ལན་འདེབས།

༢༤ བཙན་རྒོལ་རྒྱལ་སྐྱོབ། (བོད་ནང་དུ་དྲག་པོའི་འཐབ་རྩོད་བྱས་སྐོར། ༡༩༥༧-༡༩༦༢)( དེབ་གཉིས་པ།)   ཙོང་ཁ་ལྷ་མོ་ཚེ་རིང་གིས་བརྩམས།

༢༥ མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་སུ་བོད་དོན་སྙན་འབུལ་གནང་བ་ཞབས་བསྐུལ་དུ་ཕེབས་མི་དོན་གཅོད་ཐུན་མོང་གི་ལས་བསྡོམས་སྙན་ཞུའི་ངོ་བཤུས།

༢༦ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ཟླ་༣ ཚེས་༡༠ ནས་བཟུང་བོད་མིའི་ཞི་བའི་ངོ་རྒོལ་རིམ་བྱུང་དང་། དེ་འབྲེལ་རྒྱལ་སྤྱིའི་འགྱུར་འགྲོས་བཅས་ཀྱི་སྐོར་བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་བཀའ་ཤག་གིས་ཆབ་སྲིད་དང་འབྲེལ་བའི་གཏམ་བཤད་དང་། གསལ་བསྒྲགས་གལ་ཆེ་ཁག་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

༢༧ ཨ་རིའི་མདོ་ཁམས་ཆུ་བཞི་སྒང་དྲུག་ཚོགས་གཙོ་ཨ་ཐར་ནོར་བུའི་བདེན་གཏམ་ཟེར་བའི་འོད་སྡེར་ནང་གི་འཆལ་གཏམ་ལ་དགག་ལན་བདེན་གཏམ་མུན་པ་སེལ་བའི་སྒྲོན་མེ།

༢༨ བོད་རྒྱ་ནག་གི་ཆ་ཤས་ཟེར་བ་གཏན་ནས་མིན་པའི་ཁུངས་སྐྱེལ་བདེན་པའི་ཉིང་ཁུ། མདོ་སྨད་པ་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོས་བརྩམས།

༢༩ བོད་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་ལམ་ལུགས། བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ཡོངས་མང་གཙོ་ཚོགས་པས་སྤེལ།

༣༠ རྒྱ་ནག་ཏུ་བོད་ཀྱི་དོན་གཅོད་སྐབས་དང་གཉིས་སྐོར། ཐུབ་བསྟན་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་བརྩམས།

༣༡ རྒྱ་རིགས་ཤེས་ཡོན་པས་སྤྲུལ་སྐུ་བསྟན་འཛིན་བདེ་ལེགས་སྐོར་ལ་སྤེལ་བའི་ཆེད་རྩོམ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས། (པོད་ཕྲེང་གཉིས་པ།)   ཐའེ་ཝན་བདེ་སྐྱིད་སྒྲོལ་མས་བསྒྱུར།

༣༢ རང་བཙན་ནི་བོད་མི་མང་གི་ཐོབ་ཐང་རེད། ཚའོ་ཁྲང་ཆིང་གིས་བརྩམས།

༣༣ འཛམ་གླིང་གི་ཡང་ཐོག་བོད་དུ་ལག་ལེན་བསྟར་བའི་རྒྱ་དམར་གཞུང་གི་མི་སེར་སྤེལ་བའི་རིང་ལུགས་ཆེས་མུན་ནག་ཡིན་པ་གསལ་སྟོན།

༣༤ འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་ཡོངས་ཁྱབ་གསལ་བསྒྲགས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་དང་ཚིག་དོན་འགྲེལ་བཤད། བློ་བཟང་སེང་གེས་བརྩམས།

༣༥ བཙན་གནོན་འོག་གི་བོད་ཀྱི་གནས་སྟངས། (༡༩༩༩ ལོའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་སྙན་ཐོ།)

 ༣༦ བོད་རྒྱ་འབྲེལ་བའི་སྐོར་གྱི་གལ་ཆེའི་ཡིག་ཆ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

༣༧ བོད་རྒྱ་ཞི་མོལ། (དེབ་ཕྲེང་དང་པོ་དང་གཉིས་པ།)   ཧོར་གཙང་ལེགས་བཤད་ཀྱིས་བསྒྲིགས།

༣༨ དངོས་ཡོད་ཀྱི་ལམ་ནས་བོད་ཀྱི་བདེན་པ་ར་སྤྲོད།

༣༩ ཁྲག་དང་མིག་ཆུའི་རྒྱུན་མ་ཆད་པའི་གྲྭ་བཞི་བཙོན་ཁང་། (ཆབ་སྲིད་བཙོན་པའི་ལོ་རྒྱུས་དེབ་ཕྲེང་གསུམ་པ།) སྒོ་པེ་ངག་དབང་སྟོབས་ཆེན་གྱིས་བསྒྲིགས།

༤༠ གྲྭ་བཞི་བཙོན་ཁང་།

༤༡ རྒྱལ་ཁབ་མི་འདྲ་བའི་ནང་བོད་མི་དཀྱུས་མའི་མི་ཚེ། བསྟན་པ་ལེགས་ཚོགས་ཀྱིས་བརྩམས།

༤༢ བརྒྱད་གསུམ་གཅིག་ཐིག (བོད་གཞིས་བྱེས་ཞི་བའི་སྒེར་ལངས་ཆེན་མོ།)

༤༣ བོད་ནང་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གནས་སྟངས། (༢༠༠༦ ལོའི་ལོ་འཁོར་སྙན་ཐོ།)

༤༤ རྒྱའི་བཙན་གནོན་འོག་ཡ་ང་བའི་བོད་མིའི་གནས་སྟངས། (༡༩༩༦ བོད་ནང་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་སྙན་ཐོ།)

༤༥ བོད་ནང་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གནས་སྟངས། (༢༠༠༧ ལོའི་ལོ་འཁོར་སྙན་ཐོ།)

༤༦ བོད་ནང་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གནས་སྟངས། (༢༠༠༨ ལོའི་ལོ་འཁོར་སྙན་ཐོ།)

༤༧ བོད་རྒྱ་ཐ་དད་དྲང་སྲོང་བདེན་ཚིག །གྲགས་པ་བསྟན་དར་གྱིས་བརྩམས།

༤༨ མནར་གཅོད་འོག་གི་བོད་མིའི་ཚེ་སྲོག (རྒྱའི་བཙོན་ཁང་ནང་ཉེས་རྡུང་མནར་གཅོད་འོག་རྐྱེན་འདས་སུ་གྱུར་བའི་བོད་མི་ཆབ་སྲིད་བཙོན་པའི་ལོ་རྒྱུས།)

༤༩ བཙན་སྐུལ་འོག་གི་རྒྱལ་གཅེས། (༢༠༠༠ ལོའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་སྙན་ཐོ།)

༥༠ རྒྱ་དམར་གྱི་སྲིད་ཇུས་སྤེལ་སྟངས་དང་དེའི་རྒྱབ་ལྗོངས་ལ་དཔྱད་པ། (བོད་རྒྱ་ཉམས་ཞིབ་དེབ་ཕྲེང་དང་པོ།) ཀུན་ཐར་གྱིས་བརྩམས།

༥༡ སྐྱོ་གདུང་གི་མིག་ཆུ། (རྒྱ་ནག་གི་བོད་ནང་སྐྱེ་སྒོ་འགོག་ཐབས་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་སྐོར་གྱི་སྙན་ཐོ།) བསམ་མཁར་ངག་དབང་རྡོ་རྗེས་བསྒྲིགས།

༥༢ བོད་དོན་རྩོམ་བྲིས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་བདེན་འོད་ནོར་བུ་མེ་འབར། གུ་རུ་རྡོ་རྗེས་བསྒྲིགས།

༥༣ གྲགས་ཅན་མི་སྣས་བོད་དོན་གླེང་བ།

༥༤ རང་དབང་དང་འདྲ་མཉམ་ཆེད། ཞོགས་ལྗང་གིས་བརྩམས།

༥༥ བོད་ནི་དུས་རབས་ཉེར་གཅིག་པའི་རྒྱ་ནག་གི་རྩིབ་རུས་མཉེན་པོ། (བོད་གནས་ཉམས་ཞིབ་ཀྱི་དེབ་ཕྲེང་ལྔ་པ།) ཝང་ལི་ཞུང་གིས་བརྩམས། རྡོ་རྗེ་ཚེ་རིང་གིས་བསྒྱུར།

༥༦ དབུ་མའི་ལམ་གྱི་སྲིད་བྱུས་དང་འབྲེལ་བའི་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གྲོས་ཚོགས་རིམ་པའི་ནང་གཏན་འབེབས་གྲོས་ཆོད་ཁག་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

༥༧ བོད་ཀྱི་ནོར་བུ། (དེབ་ཕྲེང་དགུ་པ།)   དགའ་ལྡན་གྲྭ་བག་གྲོས་བརྩམས།

༥༨ དྲང་བདེན་མེད་པའི་ཁྲིམས་ཆད། (སྤྲུལ་སྐུ་བསྟན་འཛིན་བདེ་ལེགས་སྐོར་གྱི་དམིགས་བསལ་སྙན་ཐོ།)

༥༩ བོད་དུ་ལག་བསྟར་བྱས་པའི་རྒྱ་དམར་གྱི་སྲིད་བྱུས་དང་བྱ་ཐབས།

༦༠ སྟོབས་ཤུགས་དེ་དེ་ཡིན། (ཐཱ་ཨཻའི་མང་གཙོའི་རིང་ལུགས་དར་རྒུད་ཁྲོད་པྲཱིདཱི་བནོམཡོངྒ་གི་ཆ་ཤས་བཞེས་སྟངས།) སུལཀ་ཤིཝརཀཱཥས་བརྩམས། བསྟན་འཛིན་བློ་གསལ་གྱིས་བསྒྱུར།

༦༡ བདེན་རྫུན་གསལ་བར་སྟོན་པའི་མེ་ལོང་། རེབ་གོང་བཀྲ་ཤིས་ཀྱིས་བརྩམས།

༦༢ ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེའི་མཛད་རྗེས་སྙིང་གི་ནོར་བུ། དགའ་ལྡན་གྲྭ་བག་གྲོས་བསྒྲིགས།

༦༣ བཙན་གནོན་འོག་གི་བོད་མི། ལྷ་ཕྲུག་གིས་བརྩམས།

༦༤ ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་ཆབ་སྲིད་མི་སྣ་གྲགས་ཅན། ལི་ཅན་གོས་བསྒྲིགས། ཚེ་དབང་ནོར་བུས་བསྒྱུར།

༦༥ བོད་ཞི་བས་བཅིངས་འགྲོལ་བྱུང་བ། ལིའོ་ཙུ་ཀུའེ་དང་ཀྲང་ཧྲུའུ་ཧྭ་གཉིས་ཀྱིས་བརྩམས། ལྷག་པ་དཔལ་འཛོམས་ཀྱིས་བསྒྱུར།

༦༦ ཕྱི་ལོ་༡༩༦༡ རྒྱལ་ཚོགས་ཐེངས་བཅུ་དྲུག་པའི་ཚོགས་འདུ་རྒྱས་འཛོམས་ཐོག་གི་བོད་དོན་སྐོར་སྐུ་ཚབ་ཁག་ནས་གསུང་བཤད་གནང་བ་དང་། བོད་དོན་གྲོས་ཆོད་བཅས་དབྱིན་ཡིག་ནས་ཕབ་བསྒྱུར་ཞུས་པའི་ཡིག་ཆ་ཁག

༦༧ ལྷིང་འཇགས་མེད་པའི་ཧི་མ་ལ་ཡ། སྒྲོལ་མ་སྐྱབས་ཀྱིས་བརྩམས། བཀའ་ཐུབ་རྒྱལ་གྱིས་བསྒྱུར།

༦༨ རྒྱ་གར་རང་སྲིད་རང་སྐྱོང་། སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་གན་དྷིས་བརྩམས། ན་ག་སངས་རྒྱས་བསྟན་དར་གྱིས་བསྒྱུར།

༦༩ ཀྲུང་དབྱང་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་དང་བོད་ཀྱི་ས་གནས་སྲིད་གཞུང་གཉིས་བོད་ཞི་བའི་བཅིངས་གྲོལ་འབྱུང་ཐབས་སྐོར་གྱི་གྲོས་མཐུན།

༧༠ དཀའ་སྡུག་གི་ཟིན་ཐོ། འཇིགས་མེད་རྒྱ་མཚོས་བརྩམས།

༧༡ མི་རིགས་ཀྱི་བདེན་སྟོབས། བྱ་མདོ་རིན་བཟང་གིས་བརྩམས།

༧༢ ཡོངས་ཁྱབ་གསལ་བསྒྲགས་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་།

༧༣ བསྲེགས་ཀྱང་མི་འཚིགས་པའི་བོད།

༧༤ བོད་ཁམས་ཉུལ་བ། ཨ་མཇམ་དབྱངས་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱིས་བརྩམས།

༧༥ བོད་ཡོལ་བའི་རྒྱབ་ཀྱི་སློབ་གསོ། ཟླ་བ་བཀྲ་ཤིས་ཀྱིས་བརྩམས།

༧༦ ༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཡོ་རོབ་གྲོས་ཚོགས་རྒྱས་འཛོམས་ཐོག་སྩལ་བའི་བཀའ་སློབ། ༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་མཆོག་གིས་མཛད།

༧༧ བདེན་རྫུན་འོ་ཆུ་འབྱེད་པའི་དགག་བཞག་ངང་པའི་རྒྱལ་པོ། ཞེ་བོ་བློ་བཟང་དར་རྒྱས་དང་བྱམས་པ་བསྟན་འཛིན་གཉིས་ཀྱིས་བརྩམས།

༧༨ ལོ་རྒྱུས་ཐོག་བོད་རྒྱ་ནག་གི་ཆ་ཤས་མིན། འོན་ཀྱང་དབུ་མའི་ལམ་ནི་བོད་རྒྱའི་གནད་དོན་སེལ་བའི་ཐབས་ལམ་ཡག་ཤོས་དེ་ཡིན། དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་བོད་ཐོག་སྤེལ་བའི་རྒྱབ་ཤ་དཀར་པོའི་ཡིག་ཆར་ལན་འདེབས།

༧༩ བདེན་དོན་རྡོ་རྗེའི་བྲག་རི།

༨༠ བོད་ལྗོངས་ཀྱི་བདག་དབང་གཏོགས་ཁོངས་དང་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནས་ཚུལ།

༨༡ དབུ་མའི་ལམ་གྱི་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ངོ་བོ་དང་བྱུང་རིམ་གྲུབ་འབྲས་བཅས་ཀྱི་ངོ་སྤྲོད་དང་། དེ་འབྲེལ་གསུང་བཤད་དང་གལ་ཆེའི་ཡིག་ཆ་ཁག་གཅིག་ཕྱོགས་སྒྲིག

༨༢ བོད་ནང་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གནས་སྟངས། (༢༠༡༤ ལོའི་ལོ་འཁོར་སྙན་ཐོ།)

༨༣ བོད་ནང་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་། (༢༠༡༥ ལོའི་ལོ་འཁོར་སྙན་ཐོ།)

༨༤ བོད་ནང་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་། (༢༠༡༦ ལོའི་ལོ་འཁོར་སྙན་ཐོ།)

༨༥ སོ་ལྟ་ཅན་གྱི་དམངས་གཙོ།

༨༦ འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་སྲུང་སྐྱོབ་མཁན་གྱི་ཉེར་སྤྱོད་ལག་དེབ།

༨༧ དབུ་མའི་ལམ་གྱི་སྲིས་བྱུས་ངོ་སྤྲོད།

༨༨ ལམ་ཕྱོགས་དམར་པོ། རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་པའི་མང་ཚོགས་ལམ་ཕྱོགས།

༨༩ རྒྱབ་ཤ་དཀར་པོའི་དགག་ལན།

༩༠ བོད་རྒྱ་ཞི་མོལ་གྱི་སྒྲོམ་གཞི་དབུ་མའི་ལམ་གྱི་སྲིད་བྱུས་དང་དེའི་བྱུང་རབས་ངོ་སྤྲོད།

༩༡ རྒྱ་ནག་གི་མི་རིགས་ས་གནས་རང་སྐྱོང་གི་ཁྲིམས་སྲོལ་དང་། བོད་ཀྱི་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་སྐོར་བགྲོ་གླེང་ཚོགས་འདུའི་ལས་རིམ་ཕྱོགས་བསྡེབས།

༩༢ སྲིད་གཞུང་གཤིབ་བསྡུར། ཤ་འབྲོང་བཀྲ་ཤིས་རྒྱ་མཚོས་བསྒྲིགས།

༩༣ བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ཁྲིམས་སྒྲིག་ཁག་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

༩༤ བཙན་བྱོལ་དུ་དམངས་གཙོ་སྤོ་སྒྱུར། སུའུ་ཅ་ཧོང་གིས་བརྩམས། སྣང་བ་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་བསྒྱུར།

༩༥ བཙན་བྱོལ་ནང་གི་དམངས་གཙོ། སུའུ་ཅ་ཧོང་གིས་བརྩམས། ཤ་འབྲོང་བཀྲ་ཤིས་རྒྱ་མཚོས་བསྒྱུར།

༩༦ བོད་ཀྱི་ད་ལྟའི་ཛ་དྲག་གནས་བབས་དང་ང་ཚོའི་ལས་འགན། མཁས་དབང་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེས་བརྩམས།

༩༧ ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༥ ལོར་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་བཙུགས་པ་ནས་ ༡༩༧༣ བར་བོད་ནང་གི་གནས་ཚུལ་ལ་ཞིབ་འཇུག་ཞུས་པའི་ཕྱོགས་བསྡོམས་སྙན་ཞུ།

༩༨ བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་དམངས་གཙོ་འཕེལ་རིམ་སྐོར་གྱི་གཏམ་བཤད། ཧོར་གཙང་འཇིགས་མེད་ཀྱིས་བཤད།

༩༩ ཀྲུང་གོའི་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནས་ཚུལ། ཀྲུང་གོའི་མི་རིགས་ཡིག་སྒྱུར་ལྟེ་གནས་ཀྱིས་བསྒྱུར།

༡༠༠ ཀྲུང་གུང་ཀྲུང་དབྱངས་གི་དཔལ་འབྱོར་སྒྲིག་སྲོལ་བསྒྱུར་བཅོས་བྱེད་རྒྱུའི་སྐོར་གྱི་གྲོས་ཆོད། ཀྲུང་དབྱངས་མར་ལེའི་གསུང་རྩོམ་དང་མའོ་ཙེ་ཏུང་གི་གསུང་རྩོམ་མི་རིགས་ཡིག་སྒྱུར་ཅུས་ཀྱིས་བསྒྱུར།

༡༠༡ ཀྲུང་ཧྭ་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་དབུ་བརྙེས་ནས་ལོ་སུམ་ཅུ་འཁོར་བར་དགའ་སྟོན་རྟེན་འབྲེལ་ཞུ་བའི་ཚོགས་ཆེན་ཐོག་གཏམ་བཤད། ཡེ་ཅན་ཡིང་གིས་བཤད།

༡༠༢ མིག་སྔའི་གནས་ཚུལ་དང་ལས་འགན། ཏེང་ཞའོ་ཕིང་།

༡༠༣ ཟིང་འཚུབ་བཀག་འགོག་དང་གསར་བརྗེར་ངོ་རྒོལ་གྱི་དྲག་ཟིང་ཞོད་འཇགས་སུ་བཏང་བའི་གནས་ཚུལ་སྐོར་གྱི་སྙན་ཞུ། ཁྲེན་ཞི་ཐུང་།

༡༠༤ མི་རིགས་སྲིད་ཇུས་སྐོར་གྱི་གཏམ་བཤད། རྒྱལ་ཁབ་མི་རིགས་ལས་དོན་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་སྲིད་ཇུས་ཞིབ་འཇུག་ཁང་གིས་བསྒྲིགས།

༡༠༥ བོད་ལྗོངས་ནི་ཀྲུང་གོའི་ཆ་ཤས་ཤིག་ཡིན། རྒྱལ་ཁབ་མི་རིགས་ལས་དོན་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་སྲིད་ཇུས་ཞིབ་འཇུག་ཁང་གིས་བསྒྲིགས།

༡༠༦ བོད་ཀྱི་གསར་བརྗེ་དང་ནེ་ཧེ་རུའི་མཚན་ཉིད་རིག་པ། མི་དམངས་ཉིན་རེའི་ཚགས་པར་ཁང་གིས་བསྒྲིགས།

༡༠༧ ཁ་ཕྲལ་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱ་རྒྱུའི་སྒྲོག་སྦྱང་འགྲེལ་བཤད་གནད་བསྡུས།    

༡༠༨ བོད་ཀྱི་གནས་དོན་ཐོག་ནས་རྒྱ་གུང་ཁྲན་ལ་བལྟ་བ། 1982.1                         

༡༠༩ བོད་རྒྱ་ནག་གི་ཆ་ཤས་ཡིན་ཟེར་བའི་རྒྱ་དམར་གྱི་ཡིག་ཆར་ལན་དུ་བསྙད་པ་བདེན་པའི་རང་སྒྲ། བཀའ་ཟུར་དབང་འདུད་རྡོ་རྗེས་བརྩམས།

༡༡༠ ཆབ་སྲིད་རིག་པའི་འཇུག་སྒོ། ཡཱ་བྷད་ཐེས་ཇི་ཡིས་བརྩམས། ཆོས་ལྡན་འབུམ་གྱི་བསྒྱུར།